:: mapa serwisu ::
Bilety autokarowe
Strona glowna Oferta Kup Kart Sprzedaz biletow autokarowych Sprzeda biletw lotniczych Rezerwacja hotelu Kontakt
sprzedaz 24h na dobe Sprzedajemy bilety
przez 24h na dobę!
Pragniemy, aby nasze rozwiązania
były dobre dla Ciebie. Już od dzisiaj możesz 24h na dobę, siedząc w domu przed komputerem zakupić bilety autokarowe do ponad 1000 miejscowości w całej Europie. Sam wybierasz formę płatności za bilety. I tak: może to być karta, przelew elektroniczny lub tradycyjny.
zawsze blisko Ciebie Jesteśmy
blisko Ciebie!
Jesteśmy tuż obok Ciebie i spraw,
które są dla Ciebie ważne. Pragniemy żebyś znał naszą firmę, która 24h na dobę jest tylko do Twojej dyspozycji i która sprzedaje tanie bilety autokarowe, bilety lotnicze, ubezpieczenia, rezerwacje hoteli, dowozy na lotnisko.UBEZPIECZENIA ON-LINE


ubezpieczenia online

Przed nami wiele okazji do krótszego, czy dłuższego odpoczynku niezależnie od pory roku. Nareszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Nie należy jednak zapominać,
że chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, naszym bliskim, może również dotknąć należących do nas cennych przedmiotów, które zabieramy ze sobą. Istnieje także możliwość, że to my, podczas aktywnego spędzania wolnego czasu, wyrządzimy komuś krzywdę lub zniszczymy należący do kogoś innego sprzęt.

Wszystkie te niespodziewane i przykre zdarzenia możemy, właczając naszą wyobraźnię, w pewien sposób przewidzieć
i jak najlepiej zabezpieczyć się przed ich skutkami.Na co warto zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu się?
Niżej postaramy się pokrótce przedstawić charakterystykę poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, które będą niezbedne w niespodziewanych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać podczas wypoczynku.

Pamiętaj, że:
* ubezpieczenia turystyczne, które będziemy zawierać
z zakładem ubezpieczeń mają charakter dobrowolny. Podstawowymi zapisami kształtującymi treść umowy będą ogólne warunki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy przeczytajmy je koniecznie. Warunki będą zawierać podstawowe informacje na temat przedmiotu i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela (za jakie zdarzenie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie), jak też listę wyłączeń odpowiedzialności (za co zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania) oraz zasady postępowania w razie wystąpienia szkody. Wszelkie niejasności dotyczące zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wyjaśniajmy u agenta ubezpieczeniowego, pośrednika, brokera lub pracownika zakładu ubezpieczeń, przed zawarciem umowy.

Osoby, które korzystają z form zorganizowanego
wypoczynku, oferowanego przez biura podróży, muszą pamiętać, że to na organizatorze wypoczynku ciąży obowiązek zawarcia na rzecz uczestników umowy ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ). Niestety w walce cenowej o klienta ubezpieczenia te zawierane są na najniższe możliwe sumy ubezpieczenia - brak przepisów określających minimalne sumy ubezpieczenia. Warto w takim przypadku uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w biurze podróży
i doubezpieczyć się na wyższe kwoty sum ubezpieczeniowych we własnym zakresie.

Zanim przejdziemy do krótkiego przedstawienia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń związanych
z wyjazdami, przypomnijmy, że Polska od 1 maja 2004 r.
należy do Unii Europejskiej. Fakt ten zmienił sytuację Polaków podróżujących po terytoriach państw Wspólnoty. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej powoduje, że na terenie danego kraju Unii, jesteśmy objęci w takim samym zakresie publiczną opieką zdrowotną i należą nam się takie same świadczenia jakie obywatelowi kraju, w którym się znajdujemy. Trzeba jednak pamiętać, iż w wielu krajach UE obywatelom przysługują bezpłatnie tylko podstawowe świadczenia
w ramach opieki zdrowotnej. Często obowiązuje tam zasada, że tylko świadczenia konieczne w natychmiastowej sytuacji mogą być objęte zakresem pomocy publicznej. Za wszelkie badania szczegółowe czy wyższy standard opieki będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Zdarzyć się może również, że nie będziemy mieli wpływu na miejsce, gdzie będziemy leczeni – może to być w pełni płatna, prywatna klinika. Zaznaczyć należy także, że w Unii Europejskiej skupiającej
w chwili obecnej 27 państw, standard opieki zdrowotnej nie jest na jednym poziomie.

Pamiętaj to, co jest najważniejsze, przepisy prawa unijnego
nie regulują kwestii związanych z transportem chorego, poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub kraju
ojczystego w celu kontynuowania leczenia. Koszty związane
z transportem będziemy więc musieli pokryć z własnej kieszeni lub skorzystać, jeżeli będziemy je posiadać, z ubezpieczenia turystycznego, które w swoim zakresie standardowo powinno zawierać opcję transportu poszkodowanego do kraju.

Jeżeli będą Państwo chcieli korzystać z opieki zdrowotnej
w ramach publicznej służby zdrowia na terytoriach państw unijnych, należy posiadać ze sobą kartę EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – którą możemy otrzymać
w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Więcej informacji na stronach internetowych NFZ – www.nfz.gov.pl/ue – lub pod nr telefonu 022 582 84 40.

Opisywana różna sytuacja w publicznej służbie zdrowia
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powinna powodować, że wyjeżdżając do krajów Wspólnoty nie powinniśmy rezygnować z zakupu ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą.

Komercyjne ubezpieczenia turystyczne, które możemy zakupić u ubezpieczyciela przed wyjazdem, sprzedawane są z reguły w specjalnych pakietach, które standardowo zawierają następujące ubezpieczenia:

Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to najbardziej popularne ubezpieczenie skierowane
do osób, które aktywnie spędzają wolny czas. Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Jako nieszczęśliwy wypadek przyjmowane jest przez zakłady ubezpieczeń zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną. Suma ubezpieczenia (SU),
którą ustalamy podczas zawarcia ubezpieczenia, będzie podstawowym kryterium w sytuacji wypłaty świadczenia. 100% SU otrzymają wskazane osoby za śmierć ubezpieczonego, natomiast ubezpieczony otrzyma określony procent SU odpowiadający procentowemu trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. Z tych względów istotna jest odpowiednia wysokość SU. Według Rzecznika Ubezpieczonych minimalna SU jaką powinniśmy przyjmować podczas zawierania umowy ubezpieczenia NNW w ramach pakietu ubezpieczenia turystycznego to 20 000 zł, natomiast optymalna to 50 000 zł i więcej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ)
Jest to ubezpieczenie, któremu wobec wyjazdów Polaków głownie do państw Unii Europejskiej, wróżono koniec
w momencie wejścia Polski do jej struktur. Niestety zakres świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej służby zdrowia jest różny w poszczególnych krajach członkowskich i często może dochodzić do sytuacji, o których już wspominaliśmy wcześniej, że za opiekę medyczna czy transport do kraju
w celu dalszego leczenia będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. Oczywiście poza obszarem Unii Europejskiej będzie to jedno z ważniejszych ubezpieczeń wchodzących skład pakietu ubezpieczenia turystycznego – gdyż tam opieka medyczna
dla obywateli polskich jest w pełni płatna. Ubezpieczenie takie zapewnia pokrycie przez zakład ubezpieczeń wszelkich kosztów związanych z powypadkowym leczeniem szpitalnym, ambulatoryjnym a także zwrot kosztów poniesionych na leki
i środki opatrunkowe, do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu KLZ, tak jak w NNW, bardzo ważną sprawą jest zatem wysokość sumy ubezpieczenia. To do tej kwoty zakład ubezpieczeń będzie ponosił koszty, o których pisaliśmy wcześniej. Według Rzecznika Ubezpieczonych minimalną SU
na jaką powinniśmy zawierać tego typu ubezpieczenie to równowartość 10 000 euro, optymalną natomiast równowartość 20 000 euro.

Pamiętaj, że:
* Koszty leczenia, a także transport poszkodowanego do kraju w takich państwach jak USA i Kanada są znacznie droższe. Wybierajmy więc w przypadku podróży do takich krajów znacznie większą od standardowej sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Jest to ubezpieczenie, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej ludzi ma świadomość, że podczas wakacyjnego wypoczynku może dojść do sytuacji, w której to my wyrządzimy komuś krzywdę lub uszkodzimy mienie. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła, przerzucając ten ciężar na zakład ubezpieczeń. Ważną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (SG). Wobec tego że na zobowiązanym do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w skład którego mogą wchodzić nie tylko koszty związane z przywróceniem rzeczy do stanu przed szkodą, ale także straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono, SG powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie. Trzeba także pamiętać, że w sytuacji wystąpienia szkody na osobie, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, może na przykład ponieś bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla osoby poszkodowanej oraz zadośćuczynienia, a w skrajnych przypadkach renty. Tym samym suma gwarancyjna zawieranej przez nas umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być określona na poziomie równowartości minimum 50.000 euro, czyli kwocie, która pozwoli przy spełnieniu się czarnego scenariusza, na pokrycie wszelkich kosztów związanych z naszą odpowiedzialnością za szkodę.

Ubezpieczenie kosztów
akcji ratowniczej i poszukiwawczej

Ubezpieczenie to często wchodzi w skład pakietu ubezpieczenia turystycznego, jakie możemy zakupić przed wyjazdem wypoczynkowym. Jest ono bardzo przydatne
w sytuacji, kiedy poważny wypadek przydarzy się nam
w miejscu, do którego pomoc będzie miała utrudnioną drogę dotarcia. Mogą to być wysokie góry, lodowiec, wzburzone morze. Akcja ratownicza w takich sytuacjach będzie wymagała użycia specjalistycznego sprzętu i zaangażuję wielu ratowników. Posiadanie ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej pozwoli przerzucić ciężar pokrycia takich kosztów na zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
z uczestnictwa w wyjeździe

Często zdarza się, że nasze plany urlopowe legną w gruzach. A to poważna choroba bliskiej nam osoby, a to w wyniku kradzieży utraciliśmy dokumenty uprawniające nas do wyjazdu. Problemem w takich sytuacjach staje się udział w wykupionej już wcześniej wycieczce i poniesione uprzednio koszty z nią związane. W takiej sytuacji przyda się nam właśnie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w wyjeździe. Ubezpieczenie takie zabezpiecza zwrot poniesionych już przez nas kosztów w sytuacji kiedy jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu. Szczegółowy zakres
i katalog przypadków w jakich ubezpieczyciel będzie zwracał koszty znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu
Aby zabezpieczyć nasz bagaż czy sprzęt, który towarzyszy nam podczas urlopowych wyjazdów, warto zawrzeć ubezpieczenie, które będzie nam gwarantowało zwrot wartości utraconych w skutek kradzieży, zniszczenia czy zaginięcia rzeczy. W przypadku tego ubezpieczenia należy bardzo dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdyż standardowe umowy ubezpieczenia tego typu posiadają bardzo wąski zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Decydujmy się także na wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia, która w razie wystąpienia szkody pozwoli nam na zakup rzeczy i sprzętów, takich jakie straciliśmy.

Cena ubezpieczenia turystycznego
Opisywane ubezpieczenia turystyczne proponowane są przez zakłady ubezpieczeń z reguły w formie pakietów. Koszty zawarcia takiego pakietu ubezpieczeń są uzależnione od wybranych przez nas sum ubezpieczeń, zakresu terytorialnego oraz innych czynników i wahają się w granicach 10-25 zł za dzień świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Czyli za niewielkie pieniądze można zapewnić sobie i swoim bliskim kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Mamy nadzieję, że opisane w niniejszym opracowaniu ubezpieczenia dobrowolne oraz zasady opieki zdrowotnej
w krajach Unii Europejskiej, pozwolą na lepsze zaplanowanie
i spędzenie wypoczynku, w przeświadczeniu, że podejmując decyzję o zawarciu całego pakietu czy któregoś z opisanych ubezpieczeń, zadbaliśmy o bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich, naszego majątku oraz osób, którym to my możemy wyrządzić szkodę.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.);

* Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1151, ze zm.)
ProLink
FeedBurner
Subscribe in a reader
T.N.S. Dorota Piekutowska w katalogu Gwiazdor

STRONA GŁÓWNA    |   KUP POLISĘ    |   KUP KARTĘ    |   KUP BILET    |   BILETY LOTNICZE    |   REZERWUJ HOTEL    |   KONTAKT   | PROJEKT I HOSTING STUDIO KOLOR   |   COPYRIGHTS 2009   
Ciekawe linki::
nowe inwestycje
Katalog stron INPLUS   |    Bilety on-line - Ubezpieczenia   |    Bilety Autokarowe online   |    Bilety   |    katalog stron internetowych www   |    Katalog www   |    Fundacja SILENTIO   |    Bilety autokarowe
IrSystem nowoczesne ogrzewanie   |    Bilety Autokarowe online   |    Bilety autokarowe online   |    Bilety autokarowe online   |    Sprzedaż biletów autokarowych on-line   |    Bilety Autokarowe online
Bilety Autokarowe online